Art. 244 kk – złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Jednym z najczęściej orzekanych środków karnych jest zakaz prowadzenia pojazdów. Środki karne stanowią dodatkową dolegliwość i są orzekane oprócz kary głównej. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym (m. in. za jazdę po alkoholu) na okres od roku do 15 lat. Okres, na jaki sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów może być zależny od rodzaju popełnionego przestępstwa. Przykładowo, zakaz prowadzenia pojazdów orzekany za jazdę po alkoholu i/lub ucieczkę z miejsca zdarzenia nie może być jednak niższy niż 3 lata, a za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości pomimo wcześniejszego skazania orzeka się dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Niezastosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem, o którym mowa w art. 244 kk. W myśl tego przepisu, za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zamiast tej kary sąd może wymierzyć grzywnę albo karę ograniczenia wolności (art. 37a kk). Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Jazda po alkoholu – złamanie zakazu prowadzenia

Od złamania zakazu prowadzenia pojazdów należy odróżnić niezastosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień. Starosta wydaje bowiem decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami m. in. w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem, niezgłoszenia się na egzamin na prawo jazdy w wyznaczonym terminie, przekroczenia limitu punktów karnych albo orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów (art. 103 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami). Od tej decyzji można złożyć odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 180a kk, prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pomimo wydanej decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 244 kk, sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów wszystkich kategorii.

Zobacz także: https://papierowemysli.pl/co-zrobic-po-zatrzymaniu-za-jazde-po-alkoholu/

Sąd wyda wyrok skazujący za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów lub niezastosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, jeżeli kierowca został przyłapany na gorącym uczynku. Na salach sądowych nie brakuje jednak przypadków, w których nie da się jednoznacznie stwierdzić, że oskarżony naprawdę prowadził samochód pomimo zakazu lub cofniętych uprawnień, np. w sytuacji, gdy dana osoba znajduje się w zaparkowanym i wyłączonym samochodzie, nie zamierzając go prowadzić. Jeżeli nie ma wystarczająco wiarygodnych dowodów stwierdzających winę oskarżonego, sąd musi wydać wyrok uniewinniający. Zgodnie bowiem z art. 5 § 2 kpk, niedające się usunąć wątpliwości należy zawsze rozstrzygać na korzyść oskarżonego.